ایران اوت دور هیتر iranoutdoorheater

 فروش بخاری انرژي مدل ٦٢٠ و ٦٢٥ دقيقا مشابه بوده و هيچ تفاوتي ندارد

راندمان حرارتی بالا ،صدا در محدوده ی مجاز ، به حداقل رسانیدن زمان گرمایش و طراحی زیبا از جمله ویژگی هایا این مدل از هیتر های گازی انرژی می باشد .

با توجه به احتراق کاملاً مناسب و سطح تماس موثر در مبدل حرارتی هیتر فروش بخاری گازی مدل  625انرژِی ، این مدل از هیترهای گازی به راندمان حرارتی بالاتر از 80 درصد دست یافته است که در محدوده فروش ﺑﺨﺎری گازی با راندمان بسیار مناسب قرار می گیرد .همچنین با استفاده از فن آکسیال مطابق استانداردهای موجود در فروش بخاری انرژِی سطح صدای کارکرد هیتر درفروش هیتر انرژِی در محدوده مجاز قرار گرفته که برای کاربرد های خاص مانند سالن اجتماعات و سخنرانی های انتخابی ایده آل می باشد .

در صورت انتخاب صحیح فروش ﺑﺨﺎری با توجه به گردش هوای سالن و جابجایی مناسب آن ، دمای فضا سریع به مقدار تنظیم شده می رسد . طراحی این فروش بخاری  انرژِی از لحاظ زیبایی و رنگ، می تواند همگونی بسیار مناسب با دکور فضای مورد استفاده را داشته باشد .در طراحی و فروش بخاری انرژِی620 سعی گردید تمامی الزامات فنی ، کیفی و ظاهری که در محصول نام آشنای انرژی وجود داشت رعایت گردد . این فروش بخاری بخاری گازی در مقایسه با مدل های قدیمی تر دارای ظرفیت کمتری می باشد که برای استفاده در فضاهای کوچکتر فضای تقریبی  450مترمکعب مناسب می باشد .

فروش بخاری گازی 620انرژِی که از نوع فن دار با مشعل اتمسفریک می باشد برای گرمایش فضاهای تجاری مانند : فروشگاه، مراکز خرید، نمایشگاه، مساجد ، کارگاه، کتابخانه، سالن غذاخوری، سالن انتظار درمانگاه و بیمارستان می تواند مورد استفاده قرار بگیرد .

فروش بخاری ﮔﺎزي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮم ﻛﺮدن ﻣﻨﺰل از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮدنﻫﻮاي  ﮔﺮم ﻃﺮاﺣﻲ ﺷده اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲاﺳﺖ. ﻣﺸﻌﻞ در فروش ﺑﺨﺎری فندار : ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻮا و ﺳﻮﺧﺖ در آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺷﻌﻠﻪ اﺣﺘﺮاﻗﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮوﺟﻲ آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد. سطوح کاری: ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎیی از فروش ﺑﺨﺎری کارگاهی ﻛﻪ دﻟﻴل ﻃﺮاﺣﻲ آن دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي رﻧﺪ . ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده  ﻋﺎدی فروش ﺑﺨﺎری صنعتی  ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪاﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺜﻼ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل دمای پا یین تری خواهد داشت. ﺷﻜﻞ ﺳﻄﻮح ﻛﺎري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. سطوح مانع : ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ در فروش ﺑﺨﺎری فن دار ارزان ﺗﻌﺒﻴﻪ  شده ﺗﺎ ﺟﻬﺖ و اﻧﺪازه ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط  ﻟﻴﻪ و ﻳﺎ ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ. کلاهک تعدیل جریان خروجی در فروش ﺑﺨﺎری ارزان : ﻛه ﻣﺎﻧﻌﻲ  در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻜﺶ دودﻛﺶ  ﺑﺮ ﺷﻌﻠﻪ اﺣﺘﺮاﻗﻲ فروش ﺑﺨﺎری انرژی625 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﻣﻌﻜﻮس دودﻛﺶ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞ و اﺣﺘﺮاق آن را به ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ می رﺳﺎﻧﺪ.

فروش ﺑﺨﺎری گازی کارگاهی فن دار انرژی Energy مدل 625 به لحاظ ظاهری از

نوع معمولی (شعله نما) و به لحاظ عملکردی از نوع دودکش دار می باشد که از گاز طبیعی (شهری) برای ایجاد گرما استفاده می کند. فروش ﺑﺨﺎری برقی از نظر

مشخصات فنی

فروش ﺑﺨﺎری بخاری گازی 625 انرژی می توان به حجم گرمادهی آن به میزان تقریبی 275

تا 445 مترمکعب و حداکثر قدرت حرارتی 25000 کیلوکالری در ساعت اشاره کرد. این فروش هیتر برقی ارزان به سه نوع سیستم ایمنی مجهز شده است که به ترتیب

شامل از: 1) سیستم کنترل اکسیژن محیط در فروش ﺑﺨﺎری  (اکسی پیلوت ODS) که با کاهش اکسیژن

موجود در محیط به کمتر از حد مجاز، جریان گاز را به طوردر فروش بخاری برقی دلونگی کم مصرف کامل قطع می کند، 2) ترموکوپل در فروش ﺑﺨﺎری انرژِی که کاربرد آن برای قطع خودکار جریان گاز در صورت خاموش شدن تصادفی شعله فروش ﺑﺨﺎری می باشد، 3) گاورنر که وظیفه تنظیم فشار گاز ورودی به فروش ﺑﺨﺎری را بر عهده دارد و چنانچه تغییراتی در فشار ورودی و یا دبی گاز برای روشن کردن این فروش ﺑﺨﺎری می توانید از فندک (جرقه زن) تعبیه شده به روی

دستگاه استفاده نمایید. همانطور که بیان شد فروش ﺑﺨﺎری کارگاهی انرژی Energy 625 مجهز به فن (دو نوع  د ایرانی یا ترکیه ای) می باشد که موجب گسترش هرچه بیشتر و سریعتر حرارت تولید شده در فروش بخاری در تهران فضاهای بزرگ نظیر سوله، کارگاه، سالن همایش و فروشگاه ها می شود، همچنین برای کنترل دمای محیط و صرفه جویی در مصرف انرژی می توانید از قابلیت نصب ترموستات محیطی این فروش ﺑﺨﺎری ایرانی استفاده کنید.

فروش ﺑﺨﺎری انرژی620 گازی هوشمند بر اساس پروانه اخذ شده توسط مجری طرح دارای کد ISIC : 29301411 می‏باشد. این فروش ﺑﺨﺎری محصول قابل ‌استفاده در منازل و اماکن مسکونی می باشد. قدرت حرارتی آن 000/10 کیلوکالری معادل 000/30 بی‌تی یو در ساعت می باشد. محصول فوق با فروش ﺑﺨﺎری بدون دودکش گاز طبیعی (شهری ) ایجاد حرارت می نماید. مصرف گاز 9/0 مترمکعب در ساعت در فشار 180 میلیمتر ستون آب از مشخصات بارز آن می باشد. با توجه به نقشی که این محصول در زندگی روزمره افراد دارد و با توجه به اینکه استفاده از گاز راحت تر و مطمئن تر و نیز کم هزینه تر می باشد و با سفارشاتی که در مورد کاهش آلودگی هوا می شود، این محصول بهترین وسیله جهت گرم نمودن منازل و واحدهای مسکونی می باشد. محصول فوق در جهت گرم نمودن با استفاده از فروش ﺑﺨﺎری تابشی شهری می باشد و همچنین این محصول مجهز به پیلوت هوشمند ODS است و آن وسیله ‌ای است که در محصولات گازسوز مورد استفاده قرار می‌گیرد، وظیفه آن کنترل اکسیژن محلی (فضایی) است که فروش ﺑﺨﺎری باغی در آنجا نصب شده است. میزان اکسیژن محیط در شرایط عادی حدود 21 درصد می‌باشد که انسان برای تنفس به آن نیازمند است و اگر میزان اکسیژن به کمتر از 18 درصد و یا میزان CO2 به بیشتر از 2.5 درصد برسد، تنفس برای انسان مشکل می‌شود و باعث مسمومیت می‌شود و ODS طوری تهیه و ساخته شده که وقتی میزان اکسیژن محل نصب بخاری بخواهد از 18.5 درصد کاهش یابد ODS فروش کرسی برقی را به‌ طور خودکار خاموش می‌کند و دیگر روشن نمی‌شود مگر اینکه علت کاهش اکسیژن محیط برطرف شده و مجددا فروش ﺑﺨﺎری محیط باز 

ODS یک بار مصرف نیست.

مطالعات فنی ایجاد صنایع، مجموعه ای از تحقیقات در خصوص فروش ﺑﺨﺎری ایستاده، ماهیت مواد، محصولات، شناخت فرآیندهای مختلف تولید و تکنولوژی های موجود و بررسی سیستم­ها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز می باشد. این بررسی ها در راستای فروش ﺑﺨﺎری کم مصرف و نیل به اهداف جهانی تولید صورت می گیرد. که سعی شده علاوه بر تشریح فرآیند تولید، میزان مواد اولیه مورد نیاز، تعداد

دستگاه های موجود در خط تولید شرح داده شود.

برای مشاهد لیست  قسمت محصولات رو بخاری کلیک نمایید .

شماره های تماس : 77333107 – 77335172

فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ایران اوت دور هیترتنها فروشگاه انلاین فروش وسایل گرمایی با ضمانت کالا.

 

|