فروش بخاری ایران اوت دور هیتر(iranoutdoorheater)

فروش بخاری گازی کارگاهی انرژی بر اساس یکی از طرح های شرکت معتبر آمریکا که از نوع هیتر    های گازی صنعتی تجاری با مشعل اتمسفریک می باشد ، طراحی و ساخته شده است. فروش بخاری باغی محصول فروش بخاری مطابق استاندارد بین المللی BS-EN621 در سال 1387 موفق به اخذ گواهی CE گردید که اولین فروش بخاری هرمی هیتر گازی دارای این گواهی در کشور می باشد.

فروش بخاری قارچی 640 انرژِی برای گرمایش فضاهای تجاری فروش بخاری مانند: فروشگاه ، مراکز خرید، نمایشگاه ، سالن های بزرگ ، بانک ها، کارخانه ، کارگاه، مذهبی، مسجد ، حسینیه، رفاهی، پایانه مسافری ، فرودگاه، آموزشی، کتابخانه، سالن اجتماعات، سالن غذا خوری ،سالن انتظار درمانگاه و بیمارستان، همینطور اماکن ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشعل:
فروش بخاری اجاقی  از نوع اتمسفریک و شعله آبی سوز می باشد که مخلوط گاز و هوا را به صورت کنترل شده به سر فروش بخاری مشعل هدایت کرده و حرارت لازم تولید می گرد. مشعل نیز دارای پوشش نسوز مقاوم تا دمای 550 درجه سانتیگراد می باشد.
شیر کنترل گاز:
شیر برقی در فروش بخاری ایستاده برای کنترل جریان و فشار گاز ورودی به مشعل و پیلوت می باشد که می تواند با فرمان ترموستات محیطی یا فرمان کنترل حدی و ترموکوپلی عمل نماید. این شیر گاز دارای استاندارد EN-126 می باشد.
فن کنترل:
فن کنترل در فروش بخاری تابشی یک ترموستات کنترل کننده عملکرد فن می باشد که با تاخیر در کارکرد فن هنگام روشن شدن از فروش بخاری وزش باد سرد جلوگیری کرده و همینطور هنگام خاموش شدن ، فن تا سرد شدن مبدل حرارتی و انتقال کامل حرارت به کار خود ادامه می دهد.
فضای قابل گرمایش در فروش بخاری 640انرژِی500 الی 800 متر مکعب است. بنابراین به سادگی می توانید به تقسیم متوسط این

بخاری برقی دلونگی کم مصرف:  مقدار آن حدود 600 بر ارتفاع محل مورد استفاده مساحت مناسب را محاسبه کنید.
سرد و گرم بودن لوله هاي فروش بخاري انرژِی به چه عواملي بستگي دارد؟
گرم بودن لوله فروش بخاری انرژِی به معناي خروج مناسب فروش بخاری محصولات احتراق است ولي وقتي لوله فروش بخاری انرژِی سرد است، نشان دهنده اين است كه گازهاي احتراق از دودكش خارج نمي شوند و داخل وسيله گازسوز فروش بخاری باقي مانده اند و بالطبع پس از آن وارد فضاي اتاق مي شوند. سرد بودن دودكش در فروش بخاری هشداري است كه نشان مي دهد دودكش ساختمان مسدود شده است.
در اســـتاندارد فروش بخاری گازی پارس خزر ، نصب ODS يا سنسور حرارتي روي آن اجباري بوده كه اخيراً در كميته اي نصب هر دو از ابتداي سال 1391 فروش بخاری اجباري مي شود. بخاری برقی تابشی

بخاری برقی تابشی


ODS
وسيله اي است كه كمبود اكسيژن در محيط را احساس كرده و به محض پائين آمدن درصداكسيژن در محيط، بخاري را خاموش مي كند.
سنسور حرارتي وسيله اي است كه دما را احساس مي كند و به محض اين كه دودكش مسدود شود يا مكش محصولات احتراق به خوبي انجام نشود و بالطبع دماي فروش بخاري انرژِی بالارفته با احساس كردن اين دمانسبت به قطع شعله فروش بخاري اقدام مي كند.


کرسی برقی و گازی و رنگ شعله هاي وسايل گاز سوز به چه عواملي بستگي دارد؟
وقتي گاز به طور كامل بسوزد، رنگ شعله آبي مي شود. براي سوختن كامل گاز فروش بخاری ، نياز به اكسيژن كافي است. هر متر مكعب گاز، هنگام سوختن به حدود 10 متر مكعب هوا نياز دارد و هرچه در فروش بخاری رنگ شعله آبي تر باشد، نشان دهنده رسيدن هواي كافي به سوخت است. در وسايل گازسوز، رنگ شعله زرد به معناي احتراق ناقص گاز است. ناخالصي در گاز مصرفي و خروج ناقص محصولات احتراقي و مكش نامناسب دودكش نيز عوامل زردسوزي شعله به شمار مي روند.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن فروش ﺑﺨﺎری انرژِی ﻃﻮري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ و ﺷﻮد ﻛﻪ داراي دوام و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده ﺑﺮاﺑﺮ درﻛﺞ ﺷﺪن، ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ، ﺗﺎب ﺧﻮردﮔﻲ و ﺳﺎﻳ ﺑﺎﺷﺪ ﺮ ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎوم .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده فروش بخاری در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ آن ﻣﺤﺪودﻳﺖوﻳﮋهاي داﺷﺖ .ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺰﺋﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻛﺎري ﺑﺨﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ ﻫﺎ و ﻫﺎ و ﻣﻮاد زد زﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ . ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و بخاری بدون دودکش  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻲ اﺣﺘﺮاق ﺷﻮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ وﻟﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶﺑﺎزده ﮔﺮﻣﺎی فروش ﺑﺨﺎري، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻧﻌ فروش بخاری ﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎ از ﻣﺪت اﺳﺖ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده . به ﻃﻮري ﻣﺪل ﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ فروش هیتر برقی ﺑﺨﺎری ازﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺳﺎده اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در داﺧﻞ ﻛﻮره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
بخاری گازی کم مصرف كه برايگرم كردن منزل از طريق جابه جا كردن هواي گرم طراحي شده است شامل قسمتهاي مختلفي است.
مشعل: قسمتي كه اختلاط كامل هوا و سوخت در آن انجام شده و شعله احتراقي در سطح خروجي آن تشكيل ميشود.
سطوح كاري: قسمتهايي از قیمت بخاری گازی كه به دليل طراحي آن دماي بالاتري دارند. سطوح ديگر كه در حين استفادة عادي
بخاری گازی با دست تماس پيدا ميكنند، مثلاً فروش بخاری سطوح نزديك به شيرهاي كنترل دماي پايينتري خواهند داشت.
سطوح مانع: سطوحي كه در فروش بخاری تعبيه ميشود تا جهت و فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی اندازه سرعت جريان هوا و يا مخلوط اوليه و يا گازهاي حاصل از احتراق را تغيير دهند.
كلاهك تعديل جريان خروجي : مانعي كه در بخاری بدون دودکش آبسال مسير تخليه محصولات احتراق قرار گرفته و از تاثير شديد جريان مكش دودكش بر شعله احتراقي جلوگيري كرده و همچنين اثر منفي جريان هواي معكوس دودكش بر ثبات شعله مشعل و احتراق آن را به كمترين مقدار ميرساند.
ساختمان فروش بخاري طوري ساخته ميشودكه داراي دوام و استحكام كافي بوده و در برابر كج شدن، خميدگي، تاب خوردگي
و ساير نواقص احتمالي مقاوم باشد. بنابراين فروش بخاری ضخامت ورق مورد استفاده در ساخت بدنه آن محدوديت ويژهاي خواهد داشت.
همچنين به جهت تزئين و افزايش عمر كاري بخاری گازی ژاپنی معمولا سطوح مختلف آن توسط پوششها و رنگها و مواد زد زنگ
پوشش داده ميشوند. همه اين عوامل باعث افزايش مقاومت فروش بخاری مسير انتقال گرماي احتراق ميشوند ولي اجتناب ناپذيرند.
يكي از روشهاي افزايش بازده گرمايي فروش بخاری، استفاده از موانعي در مسير جريان گازهاي خروجي و به تاخير انداختن
خروج گازها از مدتها پيش مطرح بوده است. به طوري كه مدلهاي مختلف فروش بخاری از شكلهاي ساده اين موانع در داخل كوره
استفاده ميكنند. از طرفي نصب همين فروش بخاری موانع از طريق افزايش افت فشار مسير باعث كاهش بازده احتراق و افزايش توليد مواد آلاینده می شود.

برای مشاهد لیست  قسمت محصولات رو بخاری کلیک نمایید .

 

شماره های تماس : 77333107 – 77335172

فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ایران اوت دور هیترتنها فروشگاه انلاین فروش وسایل گرمایی با ضمانت کالا.

 

|